Ads Area

VMC Apprentice Recruitment 2023 - વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

This is the photo of Vadodara Municipal Corporation's Latest Apprentice Recruitment 2023.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા (VMC Recruitment 2023) દ્વારા હાલમાં જ તેમની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર એક નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી છે જેમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કુલ 14 અલગ અલગ ટ્રેડ ઉપર એપ્રેન્ટિસ માટેની ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. આ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023 ની તમામ માહિતી અમે નીચે આપેલી છે અને સાથે અરજી ફોર્મ પણ આપેલું છે. નીચે આપેલ તમામ માહિતી ધ્યાનથી વાંચી અને ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન ધ્યાનથી વાંચી અરજી કરવા વિનંતી છે.

VMC Apprentice Recruitment 2023 - વડોદરા મ્યૂન્સિપાલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023


વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટિસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023 ના સત્રમાં નીચે જણાવેલ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત કરેલ ફોર્મમાં અરજી મંગાવવામાં આવે છે. જેની સંપૂર્ણ વિગત નીચે આપેલ છે.

ટ્રેડનું નામ
 • ઓફીસ ઓપરેશન્સ એક્ઝીકયુટી (બેક ઓફીસ)
 • કોમ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામીંગ આસી. (COPA)
 • હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર
 • સર્વેયર
 • વાયરમેન
 • ફીટર
 • ઇલેકટ્રીશ્યન
 • રેફ્રીજરેશન એન્ડ એરકન્ડીશન મીકેનીક
 • ડ્રાફટસમેન સિવિલ
 • મીકેનીક અર્થ મુવીંગ મશીનરી
 • મીકેનીક મોટર વ્હિકલ
 • મીકેનીક ડીઝલ
 • બુક બાઇન્ડર
 • હોર્ટીકલ્ચર આસી.
શૈક્ષણિક લાયકાત
 • ઓફીસ ઓપરેશન્સ એક્ઝીકયુટી (બેક ઓફીસ): સ્નાતક (સામાન્ય / વાણિજય પ્રવાહ) (વર્ષ-૨૦૧૬ કે તે પછી સ્નાતક પાસ કરેલ ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
 • કોમ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામીંગ આસી. (COPA): આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ (COPA) પાસ
 • હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • સર્વેયર: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • વાયરમેન: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • ફીટર: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • ઇલેકટ્રીશ્યન: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • રેફ્રીજરેશન એન્ડ એરકન્ડીશન મીકેનીક: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • ડ્રાફટસમેન સિવિલ: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • મીકેનીક અર્થ મુવીંગ મશીનરી: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • મીકેનીક મોટર વ્હિકલ: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • મીકેનીક ડીઝલ: આઇ.ટી.આઇ.ટ્રેડ પાસ
 • બુક બાઇન્ડર: ૧૦ પાસ
 • હોર્ટીકલ્ચર આસી.: ૧૦ પાસ

ભરતી વિશે વધુ મહત્વની માહિતી


1) સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ રકમ માસિક સ્ટાઇપેન્ડ રૂપે ચૂકવવામાં આવશે. સ્થાનિક ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

2) એપ્રેન્ટિસનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલ ગણાશે.

3) અગાઉ જે તે ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસ કરેલ ઉમેદવારોએ અરજી કરવી નહીં. જો ઉમેદવાર એપ્રેન્ટિસશીપ માટે અન્ય કોઈ એકમ / સંસ્થા સાથે કરાર નામાથી જોડાયેલ હશે તો તે ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ્દ પાત્ર થશે.

4) વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પર જાહેરાત સાથે સામેલ અરજીપત્રકમાં જ અરજી કરવાની રહેશે. જે અરજી ફોર્મની તમને નીચે લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. અરજી કવર પર મોબાઈલ નંબર અને ટ્રેડનું નામ ફરજિયાત લખવું. અરજી સ્પીડ પોસ્ટથી અથવા રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી.થી કરવાની રહેશે. અરજી રૂબરૂ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. અધૂરી વિગતવાળી, જરૂરી પ્રમાણપત્રો સિવાયની તથા મુદ્દત બહારની અરજી કોઈપણ સંજોગોમાં ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

5) અરજી કરનાર ઉમેદવારે www.apprenticeshipindia.org ઉપર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી પ્રોફાઇલ  ભરી વડોદરા મ્યુનસિપાલ કોર્પોરેશન એસ્ટાબ્લીસમેન્ટમાં એપ્લાય કરવાનું રહેશે.

6) ત્યારબાદ અરજી મોકલવાનું સ્થળ સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, એપ્રેન્ટિસ શાખા, રૂમ નં 127/1, ખંડેરાવ માર્કેટ બિલ્ડિંગ, વડોદરા-390001 ના સરનામે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની ખરી નકલો સહ તારીખ 13/03/2023 સુધીમાં મોકલવાની રહેશે.

7) એપ્રેન્ટિસ ઉમેદવારોની મેરીટ યાદી આઈ.ટી.આઈ. / સ્નાતક કક્ષાએ મેળવેલ ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે.

8) આ પસંદગી કામચલાઉ હોઈ વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભવિષ્યમાં નોકરી અંગેનો તમારો કોઈ કાયદેસરનો હક્ક પ્રસ્થાપિત થશે નહીં.


આ પણ વાંચો:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

0 ટિપ્પણીઓ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area